banner

Co Plzeňské fakultní školy nabízejí?

Studentům

možnost poznat vzdělávací proces komplexně, skutečně do hloubky a přímo v praxi.

Školám

možnost poznat mladé lidi se zájmem o vzdělávání a případně si z nich vychovat své budoucí učitele.

Fakultě

možnost prohloubit spolupráci se školami a zvýšit kvalitu vzdělávání budoucích učitelů.

Koncept Plzeňské fakultní školy

Koncept Plzeňské fakultní školy stojí na následujících třech základních pilířích.

Reflektované průběžné gradující praxe studentů FPE

„Rozvoj praxí je pro naši fakultu naprosto zásadní, protože umožňuje kvalitní přípravu studentů na jejich působení ve školách“, komentuje první pilíř děkan Pavel Mentlík.

Pedagogické praxe na FPE dostávají novou podobu. Budou průběžné a tzv. gradující. Student začne nejprve docházet na náslechy (hospitace), později se bude do výuky částečně zapojovat, učiteli asistovat a nakonec hodinu povede celou samostatně. Cílem je, aby se student seznámil nejen s průběhem vyučovacího procesu, ale aby také poznal klima třídy.

Praxe bude probíhat průběžně po celou dobu navazujícího magisterského studia, vždy určitý den v týdnu. To dovolí studentovi zapojit se nejen do výuky, ale také do běžného provozu školy (porady, aktivy, dozory, výlety a exkurze). Navíc budou mít studenti v průběhu semestru možnost vždy ihned a průběžně reflektovat své praxe v didaktických seminářích na fakultě. Po domluvě může fakultní škola zapojit studenta také do mimoškolních akcí (projektových dnů, jarmarků apod.). Lze předpokládat, že při oboustranné spokojenosti může student po absolvování studia nastoupit v této "své škole" do pracovního poměru. Více o průběhu praxích na fakultě naleznete v podrobnějších informacích.

Pomoc mateřským, základním a středním školám v personální oblasti

V rámci konceptu PFŠ vzniká databáze, která mapuje poptávku škol po chybějícím personálu. Díky tomu může škola v personální nouzi využít pomoc studentů (či zaměstnanců) FPE, ať už se bude jednat o zástup za nemoc, doučování, vedení zájmového kroužku či posílení dozoru na škole v přírodě. Student tak získá další praxi pro své budoucí povolání.

Propojení výzkumu a praxe

Výzkum Fakulty pedagogické orientovaný na didaktická či pedagogicko-psychologická témata bude realizován přednostně na Plzeňských fakultních školách, kterým budou v případě zájmu výsledky poskytnuty. Škola je pak může využít na svůj rozvoj.