banner

Fakulta pedagogická ZČU vytvořila aplikaci pro zvýšení efektivity distanční výuky

Ačkoliv je samotný screeningový nástroj jednoduchý a vyžaduje vložení poměrně malého množství vstupních dat, jde o výsledek velmi komplexního výzkumu, do něhož se zapojilo 70 učitelů českého jazyka, fyziky, matematiky, německého jazyka a zeměpisu a více než 1400 žáků základních a středních škol.

Didaktici z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) úspěšně dokončili projekt zaměřený na efektivitu distanční výuky. Jeho hlavním výstupem je uživatelsky jednoduchá webová aplikace, umožňující učiteli identifikovat žáky, u kterých je velké riziko nezvládnutí distanční výuky, a nastavit vhodně parametry výuky. Projekt podpořila Technologická agentura ČR.

V průběhu pandemie covidu-19 se učitelé museli často bez podpory a ze dne na den vypořádat s distančním vzděláváním. Didaktici Fakulty pedagogické ZČU proto s cílem zajistit do budoucna lepší efektivitu distanční výuky provedli rozsáhlý výzkum, na jehož základě vytvořili uživatelsky jednoduchý online nástroj, který umožňuje učitelům zvolit při distanční výuce vhodné aktivní metody učení. Jedná se o výstup výzkumného projektu, probíhajícího od října 2020 do září 2022, který podpořila Technologická agentura ČR. Webová aplikace je všem zájemcům volně přístupná na webu Fakulty pedagogické ZČU v sekci Oddělení fyziky.

„Ačkoliv je samotný screeningový nástroj jednoduchý a vyžaduje vložení poměrně malého množství vstupních dat, jde o výsledek velmi komplexního výzkumu, do něhož se zapojilo 70 učitelů českého jazyka, fyziky, matematiky, německého jazyka a zeměpisu a více než 1400 žáků základních a středních škol. Prvotně jsme přitom brali v potaz více než 100 potenciálně relevantních proměnných, z nichž byly identifikovány ty, které hrály roli prediktorů efektivity distanční výuky,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu projektu a proděkan pro strategii tvůrčí činnosti FPE Jiří Kohout.

Učitelé do aplikace zadají požadované vstupní informace, odešlou data ke zpracování a obdrží výsledek, ve kterém najdou hodnocení třídy z pohledu: ohrožení distanční výukou, zařazení aktivních metod výuky a možností synchronní či asynchronní výuky. Dále získají hodnocení jednotlivých žáků (podle zadání) z hlediska ohrožení distanční výukou.

Rozvoj vědeckých aktivit je nedílnou součástí přípravy učitelů v Plzni. „Výzkum moderních technologií ve vzdělávání je jedním z témat, kterému se věnujeme. Vytváříme výzkumné týmy, do nichž jsou zapojeni zástupci různých oborů, a intenzivně spolupracujeme s učiteli z praxe,“ popisuje děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

Propojení zástupců řady oborů a velmi intenzivní výzkumná spolupráce s učiteli z praxe je základem přístupu uplatňovaného na FPE ZČU i v dalších probíhajících projektech, zaměřených například na problematiku adaptivního učení či využití virtuální reality ve vzdělávání. Vedle problematiky nových technologií ve vzdělávaní, zkoumané často ve spolupráci s firmami, fakulta neopomíjí ani základní výzkum, cílený například do oblasti speciální pedagogiky a podpořený probíhajícími projekty Grantové agentury České republiky.

Tato strategie zvyšuje výzkumný výkon fakulty. Mezi roky 2017 a 2021 fakulta téměř zdvojnásobila počet zásadních vědeckých výstupů vykazovaných v databázi Web of Science. „Poměrně často se setkávám s názorem, že pedagogické fakulty nejsou schopny dělat kvalitní výzkum. Myslím, že trend, který se ukazuje za posledních několik let u naší fakulty, tento předpoklad vyvrací. Je nutné doplnit, že roste i celkový počet publikačních výstupů, nejenom těch v prestižních časopisech. Samozřejmě je před námi mnoho práce, ale jsem přesvědčen, že cesta, kterou jsme nastoupili, vedoucí například přes týmy spojující výzkumníky různých oborů či intenzivní výzkumná spolupráce s učiteli z praxe, je správná,“ říká děkan fakulty Pavel Mentlík.

Článek převzat z portálu info.zcu.cz.

5. 12. 22, 11:04