banner

Fakulta pedagogická ZČU vyvrací mýty o přípravě učitelů

„Školám a učitelům je dnes věnována poměrně velká pozornost. Bylo by ale dobré zaměřit se více také na fakulty, které učitele připravují. Daty podložená reflexe aktuálního stavu by mohla být dobrým základem,“ vyzývá děkan Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni Pavel Mentlík.

I v roce 2022 Fakulta pedagogická ZČU realizovala vlastní dotazníkové šetření mezi absolventy – mladými učitelkami a učiteliV letošním roce absolvovalo v Plzni učitelské obory (Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. a 2. stupeň základní školy a Učitelství pro střední školy) 182 studentů. Do dotazníkového šetření byli zahrnuti všichni absolventi. Návratnost dotazníku byla v letošním roce 98 % (v roce 2021 to bylo 96 %).

Výsledky dotazníkového šetření a analýza počtů přihlášek vyvracejí podle děkana FPE Pavla Mentlíka často opakované mýty o pedagogických fakultách.

Mýtus 1: Mladí učitelé nejdou učit. Po dokončení vysoké školy odcházejí ze školství.

„Výsledky našich šetření ukazují, že za poslední tři roky nastoupilo do škol přes 85 % absolventů učitelských programů. Výrazná změna nastala mezi roky 2019 a 2020, kdy stoupl podíl absolventů zůstávajících ve školství o 16 procentních bodů. Od té doby se tento podíl drží na přibližně stejné úrovni,“ upozorňuje děkan Pavel Mentlík. „U absolventek a absolventů programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. st. základní školy jsme v letošním roce zjistili, že ze sta procent budou učit na stupni školy, pro který na fakultě studovali,“ konstatuje. „U absolventů učitelství pro vyšší stupně škol se tento podíl snižuje. U učitelů pro druhý stupeň ZŠ to letos bylo 93 % a u absolventů učitelství pro střední školy jich na odpovídající stupeň školy nastoupilo 59 %. Zajímavé je, že podle našich šetření 90 % z těchto absolventů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy zůstává u výuky svých oborů, jen nastupují na jiný stupeň školy, než pro který studovali,“ dodává děkan plzeňské Fakulty pedagogické.

Mýtus 2: Mladí učitelé jsou připravováni bez spojení s praxí.

Praxe ve školách jsou neoddělitelnou součástí přípravy učitelů a na jejich kvalitu a provázanost s výukou klademe velký důraz,“ říká Pavel Mentlík a dodává: „Kromě toho z našich několikaletých šetření vyplývá, že přes 75 % absolventů učitelských oborů již v průběhu studia učí na školách. Podle Mentlíka se jim fakulta snaží vyjít vstříc, i když systematicky tento problém vyřešený zatím není. Jak říká, dojde někdy i k tomu, že výuka ve školách koliduje s výukou na fakultě. „Absolvent fakulty samozřejmě není totéž jako zkušený učitel s praxí. Připravenost našich absolventů na výuku na školách se ale zlepšuje. Je možná otázkou, zda jsou všechny školy připraveny na ně,“ uvažuje Pavel Mentlík.

Mýtus 3: Pedagogické fakulty jsou neatraktivní a o studium na nich není zájem. 

Zájem o studium na naší fakultě od roku 2019 výrazně roste. Za poslední čtyři roky se počet přihlášek zvýšil o 1600. Přijímat můžeme ale stále přibližně stejně uchazečů – za uvedené období se počet přijatých zvýšil o 275. Na některé obory je přitom více než desetinásobný převis zájemců,“ uvádí Pavel Mentlík.

Fakulta pedagogická je nejstarší fakultou ZČU a alma mater několika desítek tisíc učitelů. V posledních letech na ní ročně promují přibližně dvě stovky budoucích učitelů. Podle Pavla Mentlíka nebylo a stále není v přípravě budoucích učitelů vše optimální, ale pedagogické fakulty jsou v dnešní době silně provázané s celým vzdělávacím systémem i veřejnými institucemi a intenzivně reagují na potřeby společnosti. Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů věnují velkou pozornost. Jejich studentky a studenti jsou vysoce společensky potřební a hrají významnou roli při řešení celospolečenských krizí. Je proto na místě začít vnímat pedagogické fakulty bez předsudků, s ohledem na vývoj posledních let.

Článek převzat z portálu info.zcu.cz.

5. 12. 22, 11:01